تاریخ : چهارشنبه 22 تير 1390
کد 189

کلماتیس

کلماتیس بوته بالارونده بوده وبا دم برگهایش خود را به ساقه وشاخه های گیاهان چوبی وپیرمی چسباند وتا ارتفاع 6الا8 مترمیتواند رشد کند.محل تلاقی ساقه ها بحالت گوشه دار و ساقه ها دارای پو سته ای به ضخامت 1-3میلی متر که بصورت نوار طولی کنده می شوند پوشیده شده است.

کلماتیس

 

Clematis vitalba L.

کلماتیس بوته بالارونده بوده وبا دم برگهایش خود را به ساقه وشاخه های گیاهان چوبی وپیرمی چسباند وتا ارتفاع 6الا8 مترمیتواند رشد کند.محل تلاقی ساقه ها بحالت گوشه دار و ساقه ها دارای پو سته ای به ضخامت 1-3میلی متر که بصورت نوار طولی کنده می شوند پوشیده شده است.

گلهای متمایل به سفید رنگ کلماتیس 2سانتی متر عرض داشته ودر ماههای خرداد وتیر شکوفا میشوند میوه فندقه آن در ماههای شهریور و آبان میرسند ودارای نوکهایی با ریشکهای پر مانند میباشد.

این بوته بومی اروپای جنوبی وآسیای صغیر است. ودر مناطق گرم شمالا تا مرکز اروپا وانگلستان گسترش یافته است .
وبمقدار فراوان در زمینهای باتلاقی وزمینهای حاصلخیزکنار جریانهای آب درجنگلها و حاشیه جنگلها دیده میشود .

همچنین در روستاها روی دیوارها وفنسها رشد می نماید.بعلت اینکه  نمیتواند نور زیادی را تحمل کند بهتر است در سایه وهمیشه زیر بوته ها ی دیگر کاشته شود.شرایط خشکی برای کلماتیس مناسب نمیباشد.

در باغبانی زینتی از این گونه بعنوان  پایه برای انتخاب واریته ها و هیبریدهایی با شکوفه ها ی زینتی بزرگ استفاده می شود .
در کنار رودخانه های جنگلی ،کلماتیس یک گیاه خطرناک برای درختان جوان در حال رشد بحساب می آید. وعلت آن پیچش وخفه کردن اینگونه درختان می باشد .

-برگها متقا بل با 3-5برگچه قلبی شکل با دمبرگ دراز حدود 3-10سانتی متر طول ،حاشیه دندانه داردرشت.
-گلها دارای چهار کاسبرگ متمایل به رنگ سفید ،گل آذین بصورت آزاد.
-میوه به ابعاد4میلی متر ،فندقه با ریشک پر مانند .

ترجمه از کتاب flowering  shrubs
سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تبریز-آموزش

علیرضا اوجاقی