سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/10/11

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/09/07

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
1400/06/20

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/05/31

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/05/09

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

سازمان سیما، منپر و فضای سبز شهری، بوفه های خود را از طریق مزایده، به اجاره واگذار می کند.
1400/04/27

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، آگهی مناقصه خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای را منتشر کرد.
1400/03/29

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریآگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق را منتشر کرد.
1400/03/29

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،
آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/03/24

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز آگهی مزایده اجاره و واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را منتشر کرد.
1400/01/26