سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی را از طریق مزایده واگذار می کند.
1401/01/14

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و مکانهای اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکانهای اجاره ا واقع در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/12/02

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
اسناد مناقصه فضای سبز تبریز مرحله دوم 1401

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اسناد مناقصه فضای سبز مرحله دوم 1401 را منتشر کرد.
1400/11/27

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده اجاره املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر شد.
1400/11/04

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/10/11

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/09/07

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
1400/06/20

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای ائل گولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و اماکن اجاره ای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/05/31

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده واگذار می کند.
1400/05/09

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛
آگهی مزایده بوفه های ائل گولی

سازمان سیما، منپر و فضای سبز شهری، بوفه های خود را از طریق مزایده، به اجاره واگذار می کند.
1400/04/27