تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393
کد 991

آگهی مناقصه عمومی

احداث آمفی تئاتر و دفتر پارک

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد.نسبت به واگذاری   پروژه های ذیل الذکر از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی طبقه دوم مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13روز پنجشنبه مورخه 29/8/93  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز  شنبه مورخه 1/9/93 راس ساعت 30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.