تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393
کد 990

آگهی مزایده

فروش ضایعات دستگاههای چرخ و فلک

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات دستگاههای چرخ و فلک از قرار هر کیلوگرم 7500 ریال و ترابانت از قرار هر کیلوگرم 8000 ریال واقع در لوناپارک ائل گلی از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13روز پنجشنبه مورخه 29/8/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز شنبه مورخه 1/9/93رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.