تاریخ : پنجشنبه 8 آبان 1393
کد 980

مناقصه

مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 12/77038 مورخه 22/6/93 در نظر دارد تعدادی  از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبین می توانندجهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکهاواقع در مجموعه تاریخی و تفریحی  ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14روز یکشنبه مورخه 25/8/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز دوشنبه مورخه 26/8/93رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.3/7 ع