تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
کد 932

آگهي مناقصه

مرمت و احيای نهر شاهی ائل گلی

سازمان پارکها و فضاي شهرداري تبريز به استناد مصوبه  هئيت مديره در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه  ذيل الذکر از طريق مناقصه آزاد اقدام نمايد . داوطلبين مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بيشتر به واحد اور قراردادهاي سازمان پارکها و فضاي سبز مراجعه و پيشنهادهاي خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 05/07/93 به دبيرخانه سازمان پارکها و فضای سبز تبريز تحويل و رسيد دريافت دارند . ضمناً کليه پاکت ها روز يکشنبه  مورخ 06/07/93 راس ساعت 14:30 بازگشايي و سازمان در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار خواهد بود و هزينه چاپ آگهي نيز بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

رديف

محل مناقصه

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

1

مرمت و احيای نهر شاهی ائل گلی

3/600/000/000

17/300/000

  

محمد حسين حسن زاده

مدير عامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري تبريز