تاریخ : شنبه 21 خرداد 1401
کد 3992

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی منتشر کرد.
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز اخذ شده بشماره 1 / 10510 مورخه 5 / 3 / 1401 در نظر دارد نسبت به اجاره تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های مجزا از طریق مزایده اقدام نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، فایل های زیر را دریافت و مطالعه نمایید.
دریافت شرایط مزایده
دریافت فایل آگهی مزایده
دریافت فایل پیش قرارداد پک های 47،48،49،50
دریافت فایل پیش قرارداد پک های 16،18،26،41،42
دریافت فایل اطلاعات پک 16
دریافت فایل اطلاعات پک 18
دریافت فایل اطلاعات پک 26
دریافت فایل اطلاعات پک 41
دریافت فایل اطلاعات پک 42
دریافت فایل اطلاعات پک 47
دریافت فایل اطلاعات پک 48
دریافت فایل اطلاعات پک 49