تاریخ : يکشنبه 8 خرداد 1401
کد 3984

ا تلاش نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز و در تداوم اجرای طرح زرشک صورت می گیرد،

ایجاد میدان نمونه در سطح شهر تبریز

با تلاش نیروهای حوزه سیما، منظر و  فضای سبز و در قالب طرح زرشک، طرح میادین نمونه در سطح شهر تبریز در حال اجراست. 
به گزارش امور ارتباطات سازمان،  در پی آغاز اجرای  طرح زرشک در حوزه فضای سبز تبریز، ایجاد میادین نمونه در مناطق  دهگانه  شهرداری تبریز در حال انجام است.
 براساس این گزارش، پس از  سیاست گذاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز برای اجرای هر ماه یک طرح در راستای ارتقای کیفی فضای سبز تبریز، دومین طرح سال جاری در خرداد ماه آغاز شده است که ایجاد میادین نمونه در مناطق یکی از آیتم های این طرح است. 
اجرای گلکاری های مناسب فصل، طراحی و زیباسازی فضای داخلی میدان و رفع نواقص و ایرادات موجود در محدوده میدان، از جمله اقداماتی است که باید برای ایجاد این میدانها انجام شود.
بر اساس این طرح، هر منطقه از شهرداری های دهگانه تبریز، موظفند حداقل یک میدان را در سطح حوزه استحفاظی خود مشخص کرده و اقدامات لازم برای معرفی آن به عنوان میدان نمونه را اجرا کنند.