تاریخ : شنبه 9 مرداد 1400
کد 3669

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت آگهی مزایده کلیک کنید. a (1).pdf

برای دریافت شریط شرکت در مزایده کلیک کنید.  a (2).pdf

برای دریافت فرم ارائه پیشنهاد قیمت مزایده کلیک کنید. a (3).pdf

برای دریافت قرارداد پک های 20، 24، 31، 44 و 45 کلیک کنید. px.pdf

برای دریافت قرارداد پک شماره 46 کلیک کنید. px46.pdf

برای دریافت متن قرارداد پکها کلیک کنید. gp.pdf

برای دریافت پکها کلیک کنید. 

پک شماره 10: p10.pdf

پک شماره 20: p20.pdf

پک شماره 22: p22.pdf

پک شماره 23: p23.pdf

پک شماره 24: p24.pdf

پک شماره 31: p31.pdf

پک شماره 41: p41.pdf

پک شماره 42:  p42.pdf

پک شماره 44: p44.pdf

پک شماره 45: p45.pdf

پک شماره 46: p46.pdf