تاریخ : شنبه 29 خرداد 1400
کد 3619

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریآگهی مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز مناطق را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی مناقصه کلیک کنید. 
/uploads/user/24/an.pdf

برای دریافت شرایط عمومی مناقصه کلیک کنید. 
/uploads/user/24/sn.pdf

برای دریافت شرایط اختصاصی مناقصه کلیک کنید. 
/uploads/user/24/kn.pdf

برای دریافت بسته های مورد مناقصه، روی لیکهای زیر کلیک کنید. 

بسته یک: /uploads/user/24/b1.pdf

بسته دو: /uploads/user/24/b2.pdf

بسته سه: /uploads/user/24/b3.pdf

بسته چهار: /uploads/user/24/b4.pdf

بسته پنج: /uploads/user/24/b4.pdf

بسته شش: /uploads/user/24/b6.pdf

بسته هفت: /uploads/user/24/b7.pdf

بسته هشت: /uploads/user/24/b8.pdf