تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1400
کد 3614

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/a1.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/s1.pdf

برای دریافت  فرم ارائه پیشنهاد مزایده،کلیک کنید.
/Uploads/User/24/f1.pdf

برای دریافت شرایط اختصاصی مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/e1.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک کلیک کنید. 
/uploads/user/24/pp.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک های شماره 20،24،31،44،45 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p20-24-31-44-45.pdf

برای دریافت پک شماره 46 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p46.pdf

برای دریافت پکها کلیک کنید. 

پک شماره 6: /Uploads/User/24/p6.pdf
پک شماره 10 : /Uploads/User/24/p10.pdf
پک شماره 11: /Uploads/User/24/p11.pdf
پک شماره 12: /Uploads/User/24/p12.pdf
پک شماره 13: /Uploads/User/24/p13.pdf
پک شماره 15: /Uploads/User/24/p15.pdf
پک شماره 16: /Uploads/User/24/p16.pdf
پک شماره 18: /Uploads/User/24/p18.pdf
پک شماره 20: /Uploads/User/24/p20.pdf
پک شماره22: /Uploads/User/24/p22.pdf
پک شماره 23: /Uploads/User/24/p23.pdf
پک شماره 24: /Uploads/User/24/p24.pdf
پک شماره 26: /Uploads/User/24/p26.pdf
پک شماره 29: /Uploads/User/24/p29.pdf
پک شماره 31: /Uploads/User/24/p31.pdf
پک شماره 33: /Uploads/User/24/p33.pdf
پک شماره 34: /Uploads/User/24/p34.pdf
پک شماره 41: /Uploads/User/24/p41.pdf
پک شماره 42: /Uploads/User/24/p42.pdf
پک شماره 44: /Uploads/User/24/p44.pdf
پک شماره 45: /Uploads/User/24/p45.pdf
پک شماره 46: /Uploads/User/24/p46-.pdf