تاریخ : پنجشنبه 26 فروردين 1400
کد 3540

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز آگهی مزایده اجاره و واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را منتشر کرد.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید.
/Uploads/User/24/AG.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/SSM.pdf 

برای دریافت شرایط اختصاصی کلیک کنید.
/Uploads/User/24/SE.pdf

برای دریافت فرم ارائه پیشنهاد مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/FP.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پکها کلیک کنید.
/Uploads/User/24/2.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک شماره 46 کلیک کنید.
/Uploads/User/24/3.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پکهای شماره 20، 24، 31، 44، 45 کلیک کنید.
/Uploads/User/1.pdf

برای دریافت لیست پکها کلیک کنید.
 پک 1: /Uploads/User/24/P1.pdf
پک 2: /Uploads/User/24/P2.pdf
 پک 3: /Uploads/User/24/P3.pdf
پک 6: /Uploads/User/24/P6.pdf
پک 8: /Uploads/User/24/P8.pdf
پک 9: /Uploads/User/24/P9.pdf
پک 15: /Uploads/User/24/P15.pdf
پک 16: /Uploads/User/24/P16.pdf
پک 17: /Uploads/User/24/17.pdf
پک 18: /Uploads/User/24/18.pdf
پک 20: /Uploads/User/24/20.pdf
پک 21: /Uploads/User/24/P21.pdf
پک 22: /Uploads/User/24/P22.pdf
پک 23: /Uploads/User/24/P23.pdf
پک 24:  /Uploads/User/24/P24.pdf
پک 25: /Uploads/User/24/P25.pdf
پک 26: /Uploads/User/24/P26.pdf
پک 27: /Uploads/User/24/P27.pdf
پک 29: /Uploads/User/24/P29.pdf
پک 30: /Uploads/User/24/P30.pdf
پک 31: /Uploads/User/24/P31.pdf
پک 32: /Uploads/User/24/P32.pdf
پک 33: /Uploads/User/24/P33.pdf
پک 41: /Uploads/User/24/P41.pdf
پک 42: /Uploads/User/24/P42.pdf
پک 44: /Uploads/User/24/P44.pdf
پک 45: /Uploads/User/24/P45.pdf
پک 46: /Uploads/User/24/P46.pdf