تاریخ : يکشنبه 17 اسفند 1399
کد 3506

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را منتشر کرد.
برای دریافت متن خبر و جزییات این مزایده کلیک کنید. 
https://parks.tabriz.ir/News/3499/