تاریخ : شنبه 16 اسفند 1399
کد 3499

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی تحت نظارت خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/1.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/2.pdf

برای دریافت فرم ارائه پیشنهاد مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/3.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک های 20، 24، 31، 44 و 45 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/4.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/5.pdf 

برای دریافت پیش قرارداد پک شماره 46 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/6.pdf

برای دریافت پک شماره 4 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p4.pdf

برای دریافت پک شماره 5 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p5.pdf

برای دریافت پک شماره 10 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p10.pdf

برای دریافت پک شماره 11 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p11.pdf

برای دریافت پک شماره 12 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p12.pdf

برای درایافت پک شماره 13 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p13.pdf

برای دریافت پک شماره 14 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p14.pdf

برای دریافت پک شماره 20 کلیک کنید.
/Uploads/User/24/p20.pdf

برای دریافت پک شماره 24 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p24.pdf

برای دریافت پک شماره 31 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p31.pdf

برای دریافت پک شماره 34 کلیک کنید.
/Uploads/User/24/p34.pdf 

برای دریافت پک شماره 41 کلیک کنید.
/Uploads/User/24/p41.pdf

برای دریافت پک شماره 42 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p42.pdf

برای دریافت پک شماره 43 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p43.pdf

برای دریافت پک شماره 44 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p44.pdf

برای دریافت پک شماره 45 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p45.pdf

برای دریافت پک شماره 46 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p45.pdf