تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1399
کد 3468

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

مناقصه خرید درخت و درختچه مورد نیاز شهرتبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نهاده های مورد نیاز برای مناطق را از طریق مناقصه خریداری می نماید.
برای دریافت متن آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/ad.pdf

برای دریافت شرایط آگهی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/sd.pdf

برای دریافت شرایط خصوصی درخت کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/skd.pdf

برای دریافت مشخصات نهاده ها، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/mn.pdf

برای دریافت مشخصات بسته ها کلیک کید. 

بسته اول: /Uploads/User/24/b1.pdf

بسته دوم: /Uploads/User/24/b2.pdf

بسته سوم: /Uploads/User/24/b3.pdf

پسته چهارم: /Uploads/User/24/b4.pdf

بسته پنجم: /Uploads/User/24/b5.pdf

بسته ششم: /Uploads/User/24/b6.pdf

بسته هفتم: /Uploads/User/24/b7.pdf

بسته هشتم: /Uploads/User/24/b8.pdf

بسته نهم: /Uploads/User/24/b9.pdf

بسته دهم: /Uploads/User/24/b10.pdf

بسته یازدهم: /Uploads/User/24/b11.pdf

بسته دوازدهم: /Uploads/User/24/b12.pdf

بسته سیزدهم: /Uploads/User/24/b13.pdf

بسته چهاردهم: /Uploads/User/24/b14.pdf

بسته پانزدهم:/Uploads/User/24/b15.pdf

بسته شانزدهم:/Uploads/User/24/b16.pdf