تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 3463

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مرحله دوم مناقصه فضای سبز در سال 1400

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مرحله دوم مناقصه فضای سبز در سال 1400 را منتشر کرد
برای دریافت متن آگهی، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/am2.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مناقصه کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/sm2.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 1 کلیک کنید.
/Uploads/User/24/m1400/bm1.pdf

برای دریافت  برآورد منطقه 2 کلییک کنید.
/Uploads/User/24/m1400/bm2.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 3 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm3.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 4 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm4.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 5 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm5.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 7 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm7.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 9 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm9.pdf

برای دریافت برآورد منطقه 10 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bm10.pdf

برای دریافت برآورد نواحی مختلف ائل گولی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/m1400/bel.pdf