تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 3462

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

تابلوها و فضاهای تبلیغاتی تبریز برای بهره برداری، از طریق مزایده واگذار می شود..
برای دریافتآگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/at4.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/s9.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک شماره یک، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/pg1.pdf

برای دریافت قرارداد پک شماره 43 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/pg43.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  12کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p12.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  19 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p19.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  34 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p34.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  38 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p38.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  41 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p41.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره 42 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p42.pdf

برای دریافت مشخصات پک شماره  43 کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/p43.pdf