تاریخ : سه شنبه 2 دي 1399
کد 3445

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده اجاره گلخانه یکه دکان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، گلخانه یکه دکان را از طریق مزایده به اجاره واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/golkhane.pdf

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/s.gol.pdf