تاریخ : پنجشنبه 20 آذر 1399
کد 3439

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

اصلاحیه آگهی رتبه بندی شرکتهای فضای سبز

اصلاحیه آگهی رتبه بندی شرکتهای فضای سبز از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر شد.
این اصلاحیه در سه بند به شرح زیر است:
الف- حداقل متیاز لازم جهت اخذ پایه پنج، از هفت امتیاز به پنج امتیاز تقلیل یافته است. 
ب- در شرکتهای تعاونی دارا بودن سهم 51درصد اعضای هیات مدیره یا سهامداران دارای مدرک کارشناسی کشاورزی مرتبط با فضای سبز ضروری نمی باشد. 
ج- برای شرکت های جدیدالتاسیس که پیش از این با شهرداری عقد قرار داد نداشته اند، ارائه صلاحیت از سوی اداره کار الزامی نیست.