تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1399
کد 3431

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از طریق مزایده عمومی، تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را جهت اجاره و بهره برداری واگذار می کند.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/atm.pdf

برای دریافت متن پیش قرارداد کلیک کنید.
/Uploads/User/24/pgm.pdf

برای دریافت پیش قرارداد پک شماره 43، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/s43.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/ssm.pdf

برای دریافت فرم ارائه قیمت مزایده، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/fgm.pdf

برای دریافت لیست پکهای مزایده، کلیک کنید. 
پک شماره 12:   /Uploads/User/24/12p.pdf

 پک شماره 19:  /Uploads/User/24/p%2019.pdf

پک شماره 28: /Uploads/User/24/p%2028.pdf 

پک شماره 34: /Uploads/User/24/p%2034.pdf 

پک شماره 37: /Uploads/User/24/p37.pdf 

پک شماره 38:  /Uploads/User/24/p38.pdf  

پک شماره 41: /Uploads/User/24/p41.pdf 

پک شماره 42:  /Uploads/User/24/p42.pdf         

پک شماره 43: /Uploads/User/24/p43.pdf