تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 3427

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری متشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، بوفه ها و مکانهای اجاره اای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره شهرداری تبریز  به شماره 9902/12 مورخه 99/7/15نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. علاقمندان به شرکت در این مزایده، می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان واقع در پارک تاریخی ائل گولی مراجعه نموده و پیشنهادهای خود را تا راس ساعت 13:30 روز یکشنبه 99/8/25 به دبیرخانه سازمان تحویل دهند. پاکتهای مزایده همان روز راس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد.
سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهدشد. هزینه چاپ آگهی نیز بر عهده برنده مزایده است. 

برای دریافت متن کامل آگهی و جدول مکانها کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/BUFE.pdf

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/S.MO.pdf