تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 3426

توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت گرفت؛

نصب المان بازی کودکانه قدیمی "عموزنجیرباف" در پارک شمس

المان بازی قدیمی "عمو زنجیرباف" در پارک شمس منطقه یک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نصب شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در سازمان، المانهای بازی های کودکان  به صورت یک مجموعه طراحی شده است که هر کدام در یکی از پارکها نصب خواهند شد. 
بر اساس این گزارش، هرکدام از این المان ها، از چندین فیگور کودک تشکیل می شود که در حال اجرای یکی از بازیهای گروهی قدیمی هستند. 
این اقدام در راستای حفظ و احیای فرهنگ قدیمی کودکانه و سنتهای پسندیده محلی انجام می شود.