تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1399
کد 3386

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشرکرد،

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از قطعات و و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز را منتشر کرد.
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز صادره شهرداری تبریز بشماره 8915/12 مورخه 99/6/13در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند
جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان واقع در پارک تاریخی ائل گلی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا روز چهارشنبه مورخه  99/9/7 رأس ساعت 13:30 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز چهارشنبه مورخه 99/9/7 در ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد.
سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد؛ هزینه چاپ آگهی نیز به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
برای دریافت متن آگهی مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/amt.pdf

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/ssm.pdf