تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398
کد 3211

سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مجوز شماره 12/16190 مورخ 08/11/1398  تابلوهای تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

برای دریافت متن کامل آگهی مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/am.pdf

برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/ssm.pdf

برای مطالعه متن قرارداد پک ها، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/pgm.pdf


برای دریافت لیست مزایده یکجا، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/lkm.pdf

برای دریافت مشخصت تابلو، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/mb.pdf

برای دریافت لیست پکهای مزایده کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/lpm.xlsx