تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 3174

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه مرحله دوم

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مناقصه مرحله دوم را منتشر کرد.
  سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز جهت احداث و نگهداری فضای سبز سال 1399 سطح شهر تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت و پایه لازم از سازمان ، می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به وب سایت سازمان و جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از مورخه 12/11/98 به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخه 24/11/98  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز پنجشنبه مورخه 24/11/98 از ساعت 16:30 در پارک ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
طبقه دوم اتاق جلسه بازگشایی خواهد شد.
 سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 
                                                                                                                                    
برای دریافت جدول مناقصه مرحله دوم کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/mf2.pdf

 
 برای دریافت شرایط مناقصه مرحله دوم کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/sm2.pdf