منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1398     |     کد : 3089

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره  شهرداری تبریزدر نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

 لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز چهارشنبه مورخه 13/9/98 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز چهارشنبه مورخه 13/9/98 رأس ساعت 16 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                            مدیرعامل                             

                                                                                                                                      مسعود برزگر جلالی
 
برای دریافت جدول مزایده، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/jm.xlsx
 


PDF چاپ چاپ