تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398
کد 3069

اطلاعیه آموزشی؛

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی باغبانان

به اطلاع کلیه پیمانکاران محترم می رساند که ثبت نام دوره های آموزشی باغبانان آغاز شده است.
پیمانکاران محترم با لحاظ نمودن شرای ذیل نسبت به معرفی و ثبت نام باغبانان اقدام نمایند؛
  1. داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی
  2. داشتن حداقل سن 20 سال
  3. ذلشتن گواهینامه پایلن خدمت وظیفه و معافیت دایم غیر پزشکی
  4. داشتن مدرک تحصیلی حداقل سیکل تا فوق دیپلم
  5. متقاضیان شرکت در کلاس آموش باغبانی از بین آقایان می باشد.
  6. نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ادارات
  7. واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب سازمان به شماره 100804143815 نزد بانک شهر به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز مهلت ثبت نام از مورخ 98/9/2  لغایت 98/9/14 می باشد.