تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1398
کد 2985

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده          

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در نظر دارد برخی مکان های تعیین شده در جدول مزایده را به صورت اجاره واگذار کند.
 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز یکشنبه مورخه 7/7/98 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز یکشنبه مورخه 7/7/98 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                                                                             
                           مدیرعامل
                                         مسعود برزگرجلالی
                           

برای دریافت جدول کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/%d8%ac.xlsx