تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1398
کد 2957

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد،

آگهی مزایده واگذاری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی را طی یک مزایده واگذار می کند.
  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز شنبه مورخه 98/5/19 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز شنبه مورخه 98/5/19 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

برای دریافت شرایط بوفه ها و غرفه های مورد مزایده، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/m.e.xlsx