تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398
کد 2904

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

اگهی مزایده بوفه های ائل گلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده بوفه های ائل گلی را منتشر کرد.
بر اساس این آگهی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز دوشنبه مورخه 3/4/98 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان دهند. همچنین، پاکت ها مزایده روز دوشنبه مورخه 3/4/98 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد.
لازم به ذکر است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
         
برای آگاهی از مکان بوفه ها و شرایط اجاره، ه روی لینک زیر کلیک کنید.

/Uploads/User/24/files/mozayede.doc