تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
کد 2876

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مناقصه جهت واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با انتشار یک آگهی، واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک را به مناقصه واگذار می کند.
متن آگهی با امضای مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به شرح زیر است:
         سازمان پارکها ، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها ، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 8/3/98  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز چهارشنبه  مورخه 8/3/98 از ساعت 15 در محل اتاق جلسه سازمان پارکها و فضای سبز بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
 
 
 
شهرداري منطقه 1 شماره حساب : 100792 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 ناحیه 3 10/485/912/237     525/000/000 تمام پایه‌ها