تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
کد 2866

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه ائل گلی            

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز یکشنبه مورخه 22/2/98 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز یکشنبه مورخه 22/2/98 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس شماره بوفه
1/180/000/000/-ریال
سال اول:-/10/710/000/000ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
1400/2/31 98/3/1 بوفه ورودی استخر 1
220/000/000/- ریال 4/000/000/000/-ریال 99/2/31 98/3/1 تجمیع دو بوفه روبروی هتل پارس و بوفه بالای تپه ائل گلی 2
50/000/000/- ریال سال اول:  /-450/000/000ریال 
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
1400/2/31 98/3/1 بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی 3
10/000/000/- ریال 110/000/000/- ریال 99/2/31 98/3/1 کانکس بوفه عباس میرزا 4
12/000/000/- ریال 230/000/000/- ریال 99/4/24 98/4/25 بوفه همبرگر 5
113/000/000/- ریال 2/250/000/000/- ریال 99/5/14 98/5/15 بوفه روبروی لونا پارک 6