تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397
کد 2627

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
شهرداری تبریز
سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز
آگهی مزایده
         
      سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخه 13/5/97 ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز یکشنبه مورخه 14/5/97 رأس ساعت 14:30مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

+ دانلود جدول مزایده