تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد 1397
کد 2592

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های مد نظر از طریق مزایده اقدام نماید
شهرداری تبریز
سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز
آگهی مزایده
         
      سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/4/97 ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز دوشنبه مورخه 11/4/97 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

                                                                                                                                      مدیرعامل - علی مدبر خاک نژاد

+ دانلود جدول