تاریخ : يکشنبه 26 فروردين 1397
کد 2543

آگهی مناقصه عمومی سال 97 (نوبت دوم)

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی

آگهی مناقصه(نوبت دوم)

           

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی  شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

 شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 97/2/6  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند.

ضمناً کلیه پاکت ها روز شنبه  مورخه 97/2/8 راس ساعت 9 صبح در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                                   

 

                                                                                                   علی مدبر خاک نژاد

                                                                                                                مدير عامل

جدول مناقصه عمومی سال 97 - نوبت دوم