تاریخ : سه شنبه 9 آبان 1396
کد 2365

آگهی مناقصه آزاد لاله (نوبت دوم)

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید سیصد و شصت هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

 (نوبت دوم)

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید سیصد و شصت هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و مشخصات پیازها ، رنگ بندی و واریته ها و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 96/8/21 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز یکشنبه مورخه 96/8/21 راس ساعت 14/30 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


جدول مناقصه آزاد لاله

                                                                                       حسن زاده         

                                                                                                                                                   مدير عامل