تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395
کد 2150

آگهی مناقصه

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. 

داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 95/11/23  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند.

ضمناً کلیه پاکت ها روز یکشنبه مورخه 95/11/24 رأس ساعت 14:30 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دانلود جدول محل  و قیمت مناقصه