تاریخ : چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
کد 1761

آبیاری و سرویس دورهای نگهداری سیستم آبیاری )مهندس حقیقی(

با افزایش راندمان میزان نمک جمع شده در خاک هم کم میشود.
با افزایش راندمان میزان نمک جمع شده در خاک هم کم میشود.

دریافت فایل آموزشی