تاریخ : دوشنبه 28 دي 1394
کد 1578

آفات - دکتر تربتی

دروس آموزشی " اجمالی بر سموم " و " آفات مهم فضای سبز شهری "
آفت کش ها اغلب ازموادآلی ساخته میشود.
به معنای کشنده cide به معنای غارتگروزیان رسان و pest ازکلمه انگلیسی pesticide اسم
درست شده است.
آفت کش ها اغلب ازموادآلی ساخته میشود.
به معنای کشنده cide به معنای غارتگروزیان رسان و pest ازکلمه انگلیسی pesticide اسم
درست شده است.
جهت دانلود درس اجمالی بر سموم  - دکتر تربتی " کلیک "  نمایید.

جهت دانلود درس آفات مهم فضای سبز شهری  - دکتر تربتی " کلیک " نمایید .