تاریخ : شنبه 12 دي 1394
کد 1566

دوره آمورش آبیاری تحت فشار

اصول و مبانی بکارگیری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار درفضاهای سبز شهری

 اصول و مبانی بکارگیری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار درفضاهای سبز شهری

جمع آوری و تدوین : افشین حقیقی

تهیه شده در واحد آموزش سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری تبریز

جهت دانلود " کلیک " نمایید .