تاریخ : يکشنبه 1 شهريور 1394
کد 1408

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه پارک ایثار

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی

 

       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی طبقه دوم مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 7/6/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز یکشنبه مورخه 8/6/94 راس ساعت 30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.