تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394
کد 1356

آگهی مزایده

مزایده بوفه های ائل گلی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14روز یکشنبه مورخه 11/5/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً کلیه پاکت ها روز دوشنبه مورخه 12/5/94 راس ساعت 14:30 باز گشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.