تاریخ : سه شنبه 23 تير 1394
کد 1332

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مزایده

       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبین می توانندجهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 4/5/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکتها روز دوشنبه مورخه 5/5/94 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.                                                                              حسن زاده

                                                                                 مدير عامل