تاریخ : سه شنبه 23 تير 1394
کد 1331

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری برخی پروژه های سازمان پارکها از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی 


سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد.نسبت به واگذاری   پروژه های ذیل الذکر از طریق مناقصه آزاد به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی طبقه دوم مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 30/4/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز چهارشنبه مورخه 31/4/94 راس ساعت 30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


 

                                                                                                                                    حسن زاده

                                                                                                                                      مدير عامل