تاریخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
کد 1256

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13روز پنجشنبه مورخه 7/3/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً کلیه پاکت ها روز شنبه مورخه 9/3/94 راس ساعت 14:30 باز گشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

 دریافت لیست مکانها و مبالغ

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                      حسن زاده

                                                                                                                                       مدیر عامل