تاریخ : دوشنبه 24 فروردين 1394
کد 1198

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده

 

 

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریزبه استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبین می توانندجهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکهاواقع در مجموعه تاریخی و تفریحی  ائل گولی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 3/2/94 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکتها روز شنبه مورخه 5/2/94 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

 

                                                           حسن زاده

                                                                     مدير عامل