تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393
کد 1110

آگهی مناقصه

واگذاری بخشی از نواحی تحت مدیریت سازمان جهت احداث و نگهداری فضای سبز

آگهی مناقصه

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 10/12/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز دوشنبه مورخه 11/12/93  رأس ساعت 14:30 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                                                 محمد حسین حسن زاده

                                                                                                                                                                          مدير عامل