تاریخ : يکشنبه 28 دي 1393
کد 1084

خرید نهاده های مورد نیاز سازمان پارکها و فضای سبز تبریز

اولویت خرید از تولیدکنندگان بومی جهت تامین نهاده های مورد نیاز مد نظر سازمان می باشد .

سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در نظر دارد نسبت به تهیه و خرید کلیه نهاده های مورد نیاز خود در زمینه احداث و توسعه فضای سبز در سال 94 با الویت خرید از تولبد کنندگان بومی اقدام نماید . لذا کلیه تولید کنندگان بومی که از لحاظ کمیت و کیفیت واجد شرایط می باشند لازم است ظرف مدت یک هفته به معاونت اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز تبریز مراجعه و نسبت به ارائه لیست تولیدات به همراه مشخصات آن اقدام نمایند .