تاریخ : شنبه 6 دي 1393
کد 1050

آگهی مناقصه عمومی

خرید لوازم لوله گذاری قنات امام جمعه

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید لوازم لوله گذاری قنات امام جمعه با برآورد اولیه -/000/000/700/3 ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ -/000/000/18 ریال، از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد  و شرایط مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی طبقه دوم مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30/14 روز  یکشنبه  مورخه 14/10/93  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز دوشنبه  مورخه 15/10/93 راس ساعت30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                                                                مدیر عامل

                                                                                                                     حسن زاده