تاریخ : شنبه 6 دي 1393
کد 1049

آگهی مزایده

اجاره برخی از بوفه ها و تاسیسات سازمان پارکها بصورت مزایده

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مزایده 

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14:15روز یکشنبه مورخه 21/10/93 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً کلیه پاکت ها روز دوشنبه مورخه 22/10/93 راس ساعت 14:30 باز گشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود. 

جهت دریافت جدول مزایدات بر روی دانلود کلیک نمایید .